Web-sites about Shailendra Sharma:

Shri Shailendra Sharma at Facebook

Books by Shailendra Sharma — You can buy Shailendra Sharma’s books there

http://siddhasiddhanta.com — Web-site about Shailendra (English version)

Disciples of Yogiraj Shailendra — Community at Orkut.

 

Photos:

Govardhan — 2007

Govardhan -December 2008 — Hanuman puja

Govardhan — 2008 — Hanuman puja

Govardhan — December 2009

Govardhan — January 2010

 

 

Literature:

Autobiography of a Yogi, by Paramahansa Yogananda

Yoga Sutras, by Maharishi Patanjali

Hatha Yoga Pradipika, by Svatmarama